Acclaim Organic Acid

O produktu

Kolony Thermo ScientificTMAcclaim Organic Acid byly navrženy speciálně pro separaci hydrofilních alifatických a aromatických organických kyselin při nízkém pH s UV detekcí. Díky patentované zabudované polární funkční skupině jsou tyto kolony vhodné pro široké spektrum operačních podmínek včetně 100% vodné mobilní fáze (bez přídavku organického rozpouštědla).

Hlavní výhody

 • Testováno za účelem zajištění konzistentní separace organických kyselin
 • Kompatibilita se 100% vodnou mobilní fází
 • Optimální pro separaci hydrofilních alifatických organických kyselin na reverzní fázi
 • Ideální selektivita pro separace širokého spektra organických kyselin včetně hydrofilních alifatických kyselin, C1 až C7 alifatických kyselin, aromatických kyselin a vybraných aminokyselin
 • Ideální pro kontrolu kvality díky rychlým a minimálním nárokům na přípravu vzorku

Stabilní výkon se 100% vodnou mobilní fází
Typické fáze, které se v chromatografii používají, jsou vysoce hydrofobní a jejich funkční skupiny jsou použitím 100% vodné mobilní fáze poškozovány, což způsobuje zhoršenou retenci analytů. Kolony Acclaim Organic Acid eliminují tuto proměnlivou retenci díky polárním skupinám zabudovaným do silanolových spojnic blízko povrchu silikagelové částice. Tyto polární skupiny umožňují průnik vody a hydrataci povrchu silikagelu a zároveň zabraňují zhroucení uhlíkového řetězce. Tato patentovaná vazebná technologie umožňuje zachování rozvinutých uhlovodíkových řetězců i při použití 100% vodné mobilní fáze

Obrázek 1 ukazuje schopnost kolon Acclaim Organic Acid zachovat konzistentní retenci a účinnost se 100% vodnou mobilní fází za podmínek stop-flow. Při testování metodou stop-flow, kdy je tlak na koloně eliminován, má stacionární fáze tendenci k vyloučení polární mobilní fáze a zhroucení chemicky vázané stacionární fáze nebo její vyschnutí. Tímto způsobem byla porovnána kolona Acclaim Organic Acid s konvenční kolonou s reverzní fází C18. Unikátní chemie kolony Acclaim Organic Acid odolává poškození a poskytuje reprodukovatelné výsledky.  

Acclaim_OrganicAcid_Graf.png
Obr.1: Porovnání konvenční C18 kolony a Acclaim Organic Acid na citlivost k hydrofóbnímu kolapsu v podmínkách 100% vodné   mobilní fáze. Kolona Acclaim OA si zachovává stálou retenci organických kyselin, zatímco konvenční fáze C18 vykazuje významné snížení retence. 

Vylepšená pH stabilita
Retence organických kyselin na reverzní fázi se zvyšuje při použití mobilní fáze s nízkým pH. V takových podmínkách vykazuje většina konvenčních HPLC kolon sníženou citlivost v důsledku štěpení vazeb ve stacionární fázi kyselou mobilní fází. Tato hydrolýza mobilní fází vede k častější potřebě výměny kolony. Patentovaná fáze kolon Acclaim Organic Acid odolává hydrolýze při nízkém pH. Obrázek 2 ukazuje hydrolytickou stabilitu kolony Acclaim Ogranic Acid pro pH=1. Retence, symetrie píků a účinnost jsou zachovány i po 30 dnech vystavení podmínkám nízkého pH.

Acclaim_OrganicAcid_Graf2.png
Obr.2: Retence, asymetrie píků a účinnost kolony Acclaim Organic Acid v průběhu 30 dnů v podmínkách nízkého (pH <1)

Široké spektrum aplikací
Kolony Acclaim Organic Acid jsou vhodné pro analýzu malých hydrofilních organických kyselin, C1 až C7 alifatických kyselin, stejně jako hydrofilních aromatických kyselin. Kolony jsou využívány pro kontrolu kvality potravin, léčiv, pokovovacích lázní pro výrobu polovodičů, chemikálií a meziproduktů chemické výroby. 

Klíčové aplikace
 • Alifatické organické kyseliny (pomerančový džus, červené víno, sportovní nápoje,...)
 • Organické kyseliny při výrobě léčiv
 • C1-C7 alifatické organické kyseliny
 • Kyselina akrylová a její oligomery
 • Kyselina salicylová
 • Kyselina hydroxyfenyloctová
 • Kyselina aryloctová
 • Benzenpolykarboxylové kyseliny
 • Některé aminokyseliny


Acclaim_OrganicAcid_popis_aplik.png
Acclaim_OrganicAcid_Graf_aplik.png


Obr.3: Analýza hydrofilních organických kyselin na koloně Acclaim Organic Acid 5µm, 4× 250mm


Více informací: thermofisher.com/acclaim