Systémy PAL firmy CTC Analytics

Po dlouhá léta vnímáme PAL systémy švýcarské firmy CTC Analytics jako zlaté standardy v automatických dávkovačích pro plynovou a kapalinovou chromatografii. Těmi bezpochyby jsou, ovšem nezapomínejme na celý a komplexní aplikační záběr těchto robotů včetně přípravy vzorků, vždyť PAL je zkratka slov Prepare And Load, tedy 'připrav a dávkuj'.

Všechny PAL systém y jsou založeny na platformě robotického XYZ ramene, které řízeně někde něco vezme či nabere a položí to či vypustí zase někde jinde. Konfigurovat PAL systémy je jako skládat stavebnici - např. pro dávkování do kapalinově chromatografického systému postavíme bloky s chlazeným zásobníkem vzorků, s nástřikovým ventilem do tlaku 17000 psi se smyčkou a promývací stanicí. 

To je však fundamentální záležitost, na tom není nic zajímavého; ovšem zařadit do systému dvě nástřikové smyčky a požadovat automatický simultánní nástřik vzorku automaticky naředěného a obohaceného vnitřním standardem na dvě paralelní kolony, to už je kumšt - nikoliv však u systému PAL! A programovat tyto sestavy je vskutku zábavné a jednoduché a to ve stylu naber-dávkuj-promyj-naber-promyj, což může leckomu připomínat žákovský programovací jazyk KAREL. V následujících třech odstavcích se podívejme na tři aplikace z oblasti automatického odběru a přípravy vzorků.

Těkavé organické látky se většinou analyzují pomocí plynové chromatografie s headspace nástřikem, čili dávkováním parní fáze uvolněné ze vzorku, který je tepelně zatížen v hermeticky uzavřené nádobě. Technika ITEXTM (vyvinutá pro PAL systémy) využívá násobného zakoncentrování těkavých složek na sorbentu a jejich následného uvolnění do GC injektoru - detekční limity se tímto postupem mnohonásobně sníží.

Podobně u extrakce z kapalin, jejichž objem je značně limitován (např. tělní tekutiny) byla vyvinuta MEPSTM. Ta je podobná extrakci na pevné fázi s tím rozdílem, že sorbent je součástí vnitřního prostoru vyjímatelné jehly u stříkačky a zakoncentrování se dá opakovat až 100x. Automatizace s PAL systémy je zde zcela namístě.

On-line monitoring vyžaduje cyklický odběr vzorku z průtočného systému. Ať už kapalina či plyn procházející průtočnou dávkovací celou určenou pro PAL aparatury, může být definovaně odebírána a on-line zpracovávána. Tedy buď přímo nastříknuta do analyzátoru, či odebrána k derivatizaci, naředění, extrakci, apod. Neomezujme se však jen na odběr, do průtočného systému lze tímto způsobem i látku dávkovat.

Pro experty zabývající se identifikacemi i kvantifikacemi velmi složitých mnohasložkových vzorků např. v proteomice je velmi užitečný sběrač mikrofrakcí či přímo tečkování na MALDI destičku. Díky snadné implementaci přepínacích ventilů je možné frakcionovat i po multidimenzionální chromatografické separaci. 

Využití těchto zařízení se zdá být bez hranic a to jsme se zaměřili pouze na jednoramennou aparaturu (pozn.: z dvouramenných aplikací zmiňme např. simultánní proces derivatizace a nástřiku). PAL systémy lze instalovat jako samostatně stojící instrumenty či k běžně dostupným kapalinovým a plynovým chromatografům globálních výrobců. Slogan všech PAL systémů „Připrav a Dávkuj" společnosti CTC Analytics by se dal s nadsázkou doplnit o 'Bav se a Vydělávej'. Bavte se též a vydělejte peníze zefektivněním laboratorních procesů!