Screening a identifikace látek v plastových materiálech přicházejících do styku s potravinami pomocí hmotnostního spektrometru Orbitrap Exploris GC 240

V tomto aplikačním listu se dozvíte o možnostech využití plynové chromatografie ve spojení s Orbitrap™ hmotnostní spektrometrií a softwarem Thermo Scientific™ Compound Discoverer™ pro detekci a identifikaci necíleně přidaných látek ve vzorku plastové fólie.

Obr%201.png
Obr. 1: Screening a identifikace látek v plastových materiálech přicházejících do styku s potravinami pomocí hmotnostního spektrometru Orbitrap Exploris GC 240

V Evropské unii (EU) by materiály a předměty z plastů určené pro styk s potravinami měly být v souladu s nařízením Komise (EU) č. 10/2022 a jeho změnami. Toto nařízení obsahuje seznam povolených monomerů, dalších výchozích látek, makromolekul získaných mikrobiální fermentací, aditiv a pomocných látek pro výrobu polymerů (cíleně přidané látky), které lze použít pro výrobu plastových materiálů určených pro styk s potravinami (food contact materials - FCM). Během výrobních procesů a použití těchto plastových materiálů však může docházet k reakci a degradaci produktů, což vede ke vzniku dalších sloučenin (necíleně přidaných látek) v plastovém materiálu. Z tohoto důvodu je třeba před povolením FCM posoudit riziko spojené s přítomností a možným uvolňováním necíleně přidaných látek. Vzhledem k širokému rozsahu těkavosti a polarit těchto látek se pro provedení komplexní studie používají různé chromatografické techniky. 

Většina uváděných metod pro necílenou analýzu plastových FCM je založena na kapalinové chromatografii (LC) ve spojení s hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením (HRAM). K analýze těkavé frakce migrujících látek se pak používá plynová chromatografie, často vybavená headspace autosamplerem, ve spojení s hmotnostní spektrometrií (headspace GC-MS). V této charakterizační fázi nabízí HRAM MS oproti MS řadu výhod. V případě výskytu neznámé sloučeniny poskytuje HRAM, jako je Orbitrap MS, vysoce kvalitní přesná hmotnostní data s využitím elektronové ionizace (EI) nebo chemické ionizace (CI) k identifikaci molekulárních iontů a provedení fragmentačních studií pomocí MS/MS a kvantifikaci k určení koncentrace analytu. 

U takto kvalitních a komplexních dat je nezbytné, aby existoval intuitivní SW, který umožní extrahovat všechny funkce, vizualizovat výsledky a vyvodit smysluplné závěry. Pro tento účel lze použít software CompoundDiscoverer, který umožňuje provádět studie chemické migrace od detekce až po statistické porovnání a identifikaci sloučenin, a to vše v rámci jediného softwarového prostředí. 


Cílem této studie bylo vyvinout analytickou metodu pro předběžnou identifikaci neznámých migrujících látek v plastových materiálech určených pro styk s potravinami pomocí GC-MS Orbitrap a prokázat výhody softwaru Compound Discoverer pro tuto aplikaci.

Analýza byla provedena pomocí GC Thermo Scientific™ TRACE™ 1610 a hmotnostního spektrometru Thermo Scientific™ Orbitrap™ Exploris™ GC 240.

Veškeré podrobnosti naleznete v přiložené aplikaci, nebo nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz.

Tým Pragolab s.r.o.