Charakterizace potravin a krmiv pomocí analyzátoru organického elementárního složení

28. 7. 2014

Potraviny a krmiva jsou složeny z řady chemických entit určujících chuť, barvu, texturu či nutriční hodnotu. Charakteristické parametry těchto veličin jsou pečlivě sledovány a kontrolovány ústavy a regulačními úřady tak, aby byla zajištěna bezpečnost a přesné značení.

Jednou z klíčových analýz této oblasti zejména pak v kontrole kvality a výzkumu/vývoji se stala organická elementární analýza – stanovení uhlíku, dusíku, vodíku a síry (příp. kyslíku) poskytuje užitečnou informaci pro charakterizaci těchto materiálů. Nejdostupnější analyzátory pracují na principu dynamického bleskového spálení vzorku umístěného v cínové či stříbrné kapsli. Produkty katalytického reakce (CO2, N2, H2O a SO2) jsou neseny buď v proudu helia, nebo nově též v levnějším argonu (volitelná možnost u FLASH 2000, viz obrázek 1, nejrozšířenějšího analyzátoru tohoto druhu v laboratořích) přes separační plynově chromatografickou kolonu a následně na tepelně vodivostní detektor, kde jsou jednotlivé oddělené složky detekovány (viz obr. 2).

Pohled na CHNS/O Analyzátor Flash 2000

Obr. 1: Analyzátor organického elementárního složení (CHNSO) řady FLASH 2000 výrobce Thermo Fisher Scientific.

FLASH02w.jpgCHNS/O Analyzátor Flash 2000: Katalytická reakce

Obr. 2: Schematicky znázorněný princip katalytického spálení vzorku, separace a detekce produktů a následného vyhodnocení elementárního složení.

Pojďme si prakticky demonstrovat standardní analýzu krmiv a doplňků stravy (navážka vzorku 10-20 mg). V tabulce níže jsou uvedeny výsledky měření CHNS - zastoupení jednotlivých prvků (hm. %) spolu s příslušnou relativní směrodatnou odchylkou stanovení (% RSO). Nebyl pozorován žádný paměťový efekt při změně vzorku, což svědčí o kvantitativně provedeném spálení a excelentní věrohodnosti výsledků.

FLASH03.jpg

Tabulka: Analýza krmiv a doplňků stravy (navážka vzorku 10-20 mg) na aparatuře FLASH 2000.

Předvedení linearity, přesnosti, správnosti, opakovatelnosti a robustnosti této techniky s aparaturou FLASH 2000 Vám rádi zašleme, stejně jako demonstraci možné substituce tradičního stanovení celkového dusíku dle Kjeldahla plně automatizovanou a sofistikovanou spalovací technikou či srovnání použití argonu a helia jakožto nosného plynu. Stáhněte si také kompletní aplikační listy analýzy kompostů, hnojiv, paliv, polymerů, farmaceutických produktů či kovů a slitin a staňte se pak spokojeným uživatelem nejžádanější platformy FLASH 2000. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

Ke stažení
  • charakterizace potravin a krmiv pomocí FLASH 2000 (zde)
  • parametry a jejich validace stanovení CHNS/O (zde)
  • nahrazení metody dle Kjeldahla (zde)
  • použití Ar jakožto nosného plynu při CHNS/O analýzách (zde)
  • stanovení stopového množství síry v kovech a slitinách (zde)
  • analýza polymerních materiálů s instrumentem FLASH 2000 (zde)
  • charakterizace kompostů na základě CHNS/O analýzy (zde)