Thermo Scientific přináší přehled strategií pro stanovení PFAS

Přinášíme Vám přehled strategií a pracovních postupů pro stanovení PFAS.

PFAS - globální problém

Per- a polyfluorované sloučeniny (PFAS) patří mezi hlavní nově se objevující kontaminanty vzbuzující obavy. Detekce a kvantifikace známých PFAS a objevování neznámých PFAS nebylo nikdy důležitější. Určení nejlepšího pracovního postupu pro analýzu PFAS může být náročné. Optimální metody se budou lišit v závislosti na matrici, se kterou pracujete, a na cílech vaší analýzy. Existují strategie, které vám pomohou buď s cílenou analýzou známých sloučenin PFAS nebo s objevováním neznámých látek, a to z různých matric.

PFAS v životním prostředí a strategie analýzy

Rozsáhlé používání sloučenin PFAS má za následek velké množství zdrojů, ze kterých se tyto látky dostávají do životního prostředí. Běžnými způsoby přenosu jsou splachy, zejména s hasicími pěnami do vody, výluhy ze skládek, vypouštění z výrobních procesů nebo nesprávná likvidace. Po vstupu do ekosystému jsou PFAS vystaveny rostliny, zvířata i lidé. Vazby C-F v molekule PFAS jsou velmi silné, což velmi ztěžuje metabolismus těchto sloučenin. Proto se PFAS v průběhu času bioakumulují a způsobují různé zdravotní problémy. Pracovní postup analýzy PFAS bude záviset na cílech analýzy. Mnoho laboratoří provádí cílenou analýzu, při níž se analyzuje a kvantifikuje konkrétní seznam molekul PFAS. Odhaduje se, že existuje více než 5000 různých typů sloučenin PFAS a některé laboratoře budou chtít objevit a identifikovat neznámé PFAS prostřednictvím necíleného screeningu.

PFAS%20v%20%C5%BEivotn%C3%ADm%20prost%C5
Obr. PFAS v životním prostředí

PFAS workflow

Pracovní postupy pro analýzu PFAS se budou lišit v závislosti na matrici, se kterou pracujete, a na cílech analýzy, ať už jde o cílenou analýzu nebo o screening neznámých látek. Při analýze PFAS je důležitý pečlivý odběr vzorků. Je třeba získat reprezentativní vzorek, aniž by se do vzorku dostaly PFAS z pozadí. Každá matrice pak používá jinou metodu přípravy vzorku. 

Pro pitnou vodu se používá extrakce na pevné fázi (SPE - Thermo Scientific™ Dionex™ AutoTrace™ 280 solid-phase extraction), zatímco u ostatních typů vod se používá ředění, filtrace a/nebo okyselení. Pro půdy je optimální metodou zrychlená extrakce rozpouštědlem (ASE - Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 350 accelerated solvent extractor). 

Všechny pracovní postupy pro PFAS používají k separaci kapalinovou chromatografii (LC - Thermo Scientific™ Vanquish UHPLC system fitted with the PFC free kit), ale nejvhodnější hmotnostní spektrometr je vybrán podle typu analýzy (cílený nebo necílený screening). Software pro zpracování dat pak bude záviset na typu pracovního postupu. Pro cílenou analýzu a kvantifikaci jsou určeny software Thermo Scientific™ Chromeleon™ Chromatography Data System (CDS) nebo Thermo Scientific™ TraceFinder™. Software Thermo Scientific™ Compound Discoverer™ umožňuje identifikaci sloučenin a objasnění jejich struktury.

Jednotlivé pracovní postupy naleznete v této brožuře.

Pro více informací a jednotlivé aplikační listy nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.