Souhrn aplikací pro stanovení reziduí pesticidů pomocí GC/MS, LC/MS a IC/MS v potravinách


Přinášíme Vám zajímavý souhrn aplikačních listů pro stanovení reziduí pesticidů v laboratořích zabývajících se testováním potravin. 

Testování reziduí pesticidů v potravinách je nezbytné pro zajištění souladu s maximálními limity reziduí (MRL) nebo např. s limity specifikovanými zákazníky. Očekává se, že analytické laboratoře budou detekovat, identifikovat a kvantifikovat stovky různých pesticidů s různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi ve stovkách různých typů vzorků, což může být velmi náročné. Tento souhrn aplikačních listů pro analýzy reziduí pesticidů od Thermo Fisher Scientific vyzdvihuje nové inovace v přístrojích a softwaru, které jsou navrženy ke zvýšení produktivity v těchto laboratořích.

V přehledu naleznete např.:

Měření stopových množství pesticidů v kojenecké stravě pomocí GC-MS/MS

Cílem studie bylo otestovat použití trojitého kvadrupólu TSQ™ 9000 GC-MS/MS od Thermo Scientific™ s AEI (Advanced Electron Ionization source, kdy je zvýšená efektivita ionizace podpořena proudem elektronů ve směru toku eluentu) pro analýzu reziduí pesticidů v ultra nízkých koncentracích v dětské výživě.

Detekce a kvantifikace pesticidů, kontaminantů a dalších metabolitů mají prvořadý význam, zvláště, když je potravina určena ke konzumaci kojenci nebo malými dětmi. Maximální limit reziduí (MRL) pro většinu pesticidů a jejich metabolitů  je nastaven na výchozí úroveň 10 μg/kg. Evropská Unie (EU) stanovila LOD MRL mezi 3–8 μg/kg pro specifické pesticidy zakázané v kojenecké výživě.

V této studii byl posouzen kvantitativní výkon TSQ™ 9000 GC-MS/MS systému pro analýzu více než 200 pesticidů v dětské výživě v ultra nízkých koncentracích (již 0,025 μg/kg). Navržená metoda byla posuzována komplexně, a to z hlediska  přípravy vzorku,  její výtěžnosti, selektivity, citlivosti, linearity a dlouhodobé robustnosti.

Obr%201%20II.png

Graf znázorňující vypočítané IDL pro všechny pesticidy. Hodnoty IDL se pohybovaly od ~5 fg (chlorbenzilát) do ~2,0 pg (bioallethrin). Přičemž  >95 %sloučenin vykazovalo IDL nižší než 500 fg na kolonu (ekvivalent 0,5 μg/kg v extraktu vzorku). 

Závěry

V této práci bylo prokázáno, že s pomocí metody QuEChERS  (Thermo Scientific HyperSep dSPE)  a přímým nástřikem acetonitrilových extraktů, poskytuje systém TSQ 9000 s AEI vynikající kvantitativní výkon pro analýzu nízkoúrovňových reziduí pesticidů v dětské stravě.

  • QuEChERS extrakce a následné čištění více než 200 pesticidů vždy ze dvou matric, vykazující vynikající přesnost a správnost.
  • Přesná kvantitativní analýza více než 200 pesticidů s linearitou až 5 řádů (0,025–250 μg/kg), vykazující vynikající LOD a lineární odezvu.
  • Robustnost přes přibližně 400 po sobě jdoucích nástřiků matrice vzorku (1 g/ml). Shoda se standardem SANTE ve výchozím MRL po celou dobu.
  • Vysoká citlivost poskytující skutečnou možnost ředění extraktu vzorku, čímž se omezí kontaminace  a údržba systému, a dojde tak ke zvýšení laboratorní produktivity.

Výsledky této studie stanovují, že Thermo Scientific TSQ 9000 je v kombinaci se softwarem Chromeleon CDS a HyperSep dSPE ideálním řešením pro rutinní analýzy pesticidů v dětské výživě. Poskytuje bezprecedentní citlivost, robustnost a spolehlivost.

Více podrobností na:

       Aplikační nóta                                                           Brožura
Aplika%C4%8Dn%C3%AD%20n%C3%B3ta.PNG                      Bro%C5%BEura.PNG

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu: eliasova@pragolab.cz.

Váš tým Pragolab s.r.o.