Plně automatizovaná analýza ze suché krevní skvrny pro rychlou kvantifikaci tramadolu a jeho metabolitů v různých matricích

Seznamte se s integrovaným pracovním postupem a výhodami systému Thermo Scientific™ Transcend™ DSX-1, který kombinuje autosampler pro suché skvrny a systém UHPLC pro plnou automatizaci analýzy suchých skvrn.

Podívejte se, jak inovativní technologie průtokové desorpce (FTD™) z autosampleru suchých skvrn umožňuje přímou desorpci analytů z karet se suchými skvrnami do systému UHPLC, který obsahuje pokročilou technologii Thermo Scientific™ TurboFlow™ pro online čištění vzorků a separaci kapalinovou chromatografií, což v kombinaci s hmotnostním spektrometrem (MS) přináší rychlou kvantifikaci tramadolu a jeho metabolitů z různých matric. 

Výhody aplikace

  • Plně automatizovaný pracovní postup analýzy suchých krevních skvrn s integrovaným softwarem pro bezproblémové ovládání přístroje
  • Technologie průtokové desorpce (FTD™) bez nutnosti ručního děrování a extrakce disků se suchými skvrnami
  • IVC™ - Intelligent Vision Camera pro přesné rozpoznávání skvrn, určování polohy, identifikace čárových kódů a dohledatelnost vzorků.
Syst%C3%A9m%20Transcent%20DSX-1%2C%20hmo
Obr. 1: Systém Transcent DSX-1, hmotnostní spektrometr TSQ Altis Plus


Úvod

Tramadol je syntetický opioid, který je centrálně působícím analgetikem a je hojně předepisován ke zmírnění akutní nebo chronické bolesti. Díky odlišnému mechanismu a nižšímu riziku vzniku závislosti je oblíbenou volbou předepisujících lékařů. Přibývá však počet případů zneužívání a návštěv lékařské pohotovosti. 

Mnoho bioanalytických metod uvádí kvantifikaci tramadolu nebo jeho metabolitů v různých biologických matricích (krev, sérum, moč, vlasy) pomocí plynové nebo kapalinové chromatografie (GC nebo LC) a hmotnostní spektrometrie.

Ve sportovním prostředí je tramadol od roku 2012 v monitorovacím programu Světové antidopingové agentury (WADA) a v posledních letech vzbudil značnou pozornost pro svůj výskyt v komunitách cyklistů. I když je stále předmětem diskuse, zda užívání tramadolu vede ke zlepšení výkonnosti, u sportovce může při užívání potenciálně dojít k únavě a zmatenosti a následným nebezpečným situacím. V roce 2019 Mezinárodní cyklistická unie (UCI) zakázala užívání tramadolu v profesionální cyklistice s tresty od diskvalifikace až po devítiměsíční zákaz. UCI rovněž navrhla pokyny k náhodnému odběru krevních vzorků (skvrn) závodníků v průběhu celé soutěže a jejich předávání k laboratorní analýze. Proto je potřeba zavést metodu odběru vzorků pomocí suché krevní skvrny (DBS – dried blood spot) ve spojení s vysoce výkonnou analýzou ke stanovení přítomnosti tramadolu a metabolitů. Analýza suchých vzorků, zejména DBS, se stala novou technologií v klinickém výzkumu a toxikologických aplikacích, jako jsou vrozené metabolické vady, výzkum terapeutického monitorování léčiv, forenzní toxikologie a antidoping. Vyžaduje pouze malý objem odebraných vzorků, přičemž výhodou je méně invazivní postup odběru, nižší riziko infekce a snadná přeprava a logistika. Přestože analýza suchých vzorků získala v průběhu let na popularitě, tradiční pracovní postup stále využívá ruční děrování disků, po němž následuje kombinace postupů přípravy vzorků, včetně různých extrakcí, odpařování a rekonstituce pro následnou analýzu. Celý proces může trvat až několik hodin.

Systém Transcend DSX-1 poskytuje plně automatický pracovní postup, eliminuje potřebu ručního děrování disků a extrakce a snižuje počet lidských chyb. Inovativní integrace přípravy vzorku do online analýzy s využitím revolučního autosampleru pro suché skvrny schopného průtokové desorpce, po níž následuje dvourozměrná analýza TurboFlow UHPLC-MS/MS, je vhodná ke zvládnutí čištění vzorků z různých biomatric, separace a identifikace. Bylo dosaženo rychlé kvantifikace tramadolu a metabolitů v suchých vzorcích moči, krve, séra a slin s linearitou od 5 do 400 ng/ml, která splňuje různé požadavky na mezní hodnoty v závislosti na předpisech

Automatick%C3%A1%20anal%C3%BDza%20ze%20s
Obr. 2: Automatická analýza ze suché krevní skvrny pomocí systému Transcend DSX-1 v kombinaci s MS TSQ ALTIS

Závěr

Tramadol a jeho metabolity byly analyzovány v různých biologických matricích, jako je moč, sliny, krev nebo sérum, pro účely terapeutického monitorování, zneužívání drog a sportovního dopingu. Suché vzorky mají několik výhod, včetně stability analytu, snadného odběru vzorků a pohodlné logistiky, pokud jde o přenos a skladování. Konvenční metody analýzy suchých vzorků zahrnují zdlouhavé předúpravy vzorků včetně manuálního děrování, které vyžaduje další pracovní sílu, čas a zdroje. Systém Transcend DSX-1 kombinuje inteligentní technologii přímého odběru vzorků ze suchých skvrn s technologií TurboFlow 2D-LC-MS/MS a poskytuje rychlou, robustní a vysoce integrovanou platformu, která umožňuje online extrakci, separaci a analýzu dat při maximalizaci průchodnosti a nákladové efektivity vzorků a minimalizaci složitosti zdlouhavých postupů přípravy vzorků.

Aplikace ke stažení zde.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz.