Kvantifikace 15 tricyklických antidepresiv v lidské plazmě či séru

Úvod

Tricyklická antidepresiva (TCA) se běžně používají k úlevě od deprese, úzkostí a neuropatické bolesti. I přes to, že tyto léky mají závažné vedlejší účinky i při terapeutických dávkách, stále se předepisují, jelikož jsou účinnější než jiná antidepresiva. Monitoring hladin TCA v séru může zlepšit terapeutické zvládání deprese u pacientů, u kterých může dojít k problémům s mezilékovou interakcí či s toxicitou.

Metody

V posledních 30 letech se ke stanovení TCA nejčastěji používalo HPLC s UV detektorem.  Nicméně v poslední době stoupají požadavky na citlivost, selektivitu a specificitu, a to vedlo ke vzniku metod pro LC-MS jak pro diagnostiku TCA, tak i pro vývoj nových metod a léčiv.

V tomto článku se budeme věnovat metodě pro stanovení 15 tricyklických antidepresiv v lidské plazmě či séru. Seznam těchto analytů můžete nalézt v tabulce č. 1. I když většina LC-MS metod pro stanovení těchto látek počítá s využitím hmotnostních spektrometrů na bázi trojitých kvadrupólů, v tomto článku se podíváme na data, která jsme získali použitím high-resolution accurate mass (HRAM) hmotnostní spektrometrie na hmotnostním spektrometru Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris™ 120 .Experiment

Vzorky krevní plazmy nebo séra byly extrahovány a podstoupily precipitaci proteinů. Extrahované vzorky byly poté nastříknuty do kapalinového chromatografu Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex Binary UHPLC, který byl připojen k hmotnostnímu spektrometru Orbitrap Exploris 120 se zdrojem HESI. Detekce analytů probíhala na full skenu v pozitivním ionizačním módu (přesné parametry nastavení MS naleznete v Tabulce č.2), který byl spojen s data-dependentní fragmentací (fullMS-ddMS 2 ). Metoda byla poté vyhodnocena s použitím databáze ClinMass TDM Platform s ClinMass Add-On Setem pro Tricyklická Antidepresiva od společnosti RECIPE Chemicals + Instruments GmbH

TCA%20Tabulka%202.jpg

Výsledky

Procentuální zkreslení mezi nominálními a zpětně vypočítanými koncentracemi byla vždy v rozmezí ±15% pro všechny kalibrátory. LLOQ hodnoty pro všechny analyty můžete nalézt níže (Tabulka č. 3). Při analýze blank vzorku nedošlo k detekci žádného signálu, a to ani poté, co byl blank nastříknut po nejkoncentrovanějším kalibrátoru. S touto metodou jsme dosáhli dobré přesnosti a reprodukovatelnosti, kdy maximální %CV bylo vždy pod 7,1% a 4,2% pro intra- a inter-assay přesnost. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si kompletní aplikační nótu.

TCA%20Tabulka%203.jpg  

Pro další informace a aplikace nás neváhejte kontaktovat.