Acclaim Organic Acid – kolony pro analýzu organických kyselin

14.04.2018

Kolony Thermo Scientific Acclaim Organic Acid patří do skupiny kolon pro speciální aplikace. Kolony Acclaim Organic Acid (OA) byly navrženy speciálně pro separaci hydrofilních alifatických a aromatických organických kyselin při nízkém pH s UV detekcí. Díky patentované zabudované polární funkční skupině jsou tyto kolony vhodné pro široké spektrum operačních podmínek včetně 100% vodné mobilní fáze (bez přídavku organického rozpouštědla).

Hlavní výhody kolon Acclaim Organic Acid:

 • Testováno za účelem zajištění konzistentní separace organických kyselin
 • Kompatibilita se 100% vodnou mobilní fází, optimální pro separaci hydrofilních alifatických organických kyselin na reverzní fázi
 • Hydrolytická stabilita při nízkých hodnotách pH je optimální pro analýzu organických kyselin na reverzní fázi
 • Ideální selektivita pro separace širokého spektra organických kyselin, včetně hydrofilních alifatických kyselin, C1 až C7 alifatických kyselin, aromatických kyselin a vybraných aminokyselin
 • Vhodné pro analýzu potravin, nápojů, léčiv, meziproduktů chemické výroby a vzorků z životního prostředí
 • Ideální pro kontrolu kvality díky rychlým analýzám a minimálním nárokům na přípravu vzorku

Stabilní výkon se 100% vodnou mobilní fází

Vzhledem ke své rozpustnosti se polární organické kyseliny na reverzní fázi lépe separují za použití 100% vodné mobilní fáze. Typické fáze, které se v chromatografii používají, jsou vysoce hydrofobní a jejich funkční skupiny jsou použitím 100% vodné mobilní fáze poškozovány, což způsobuje zhoršenou retenci analytů. Kolony Acclaim OA eliminují tuto proměnlivou retenci díky polárním skupinám zabudovaným do silanolových spojnic blízko povrchu silikagelové částice. Tyto polární skupiny umožňují průnik vody a hydrataci povrchu silikagelu a zároveň zabraňují zhroucení uhlíkového řetězce. Tato patentovaná vazebná technologie umožňuje zachování rozvinutých uhlovodíkových řetězců i při použití 100% vodné mobilní fáze.

Obrázek 1 ukazuje schopnost kolon Acclaim Organic Acid zachovat konzistentní retenci a účinnost se 100 % vodnou mobilní fází za podmínek stop-flow. Při testování metodou stop-flow, kdy je tlak na koloně eliminován, má stacionární fáze tendenci k vyloučení polární mobilní fáze a zhroucení chemicky vázané stacionární fáze nebo její vyschnutí. Tímto způsobem byla porovnána kolona Acclaim Organic Acid s konvenční kolonou s reverzní fází C18. Unikátní chemie kolony Acclaim OA odolává poškození a poskytuje reprodukovatelné výsledky. 

graf1-min.jpg

Obr. 1 – Porovnání konvenční C18 kolony a Acclaim Organic Acid na citlivost k hydrofobnímu kolapsu v podmínkách 100% vodné mobilní fáze. Kolona Acclaim OA si zachovává stálou retenci organických kyselin, zatímco konvenční fáze C18 vykazuje významné snížení retence.

Vylepšená pH stabilita

Retence organických kyselin na reverzní fázi se zvyšuje při použití mobilní fáze s nízkým pH. V takových podmínkách vykazuje většina konvenčních HPLC kolon sníženou citlivost v důsledku štěpení vazeb ve stacionární fázi kyselou mobilní fází. Tato hydrolýza mobilní fází vede k častější potřebě výměny kolony. Patentovaná fáze kolon Acclaim Organic Acid odolává hydrolýze při nízkém pH. Obrázek 2 ukazuje hydrolytickou stabilitu kolony Acclaim Ogranic Acid pro pH=1. Retence, symetrie píků a účinnost jsou zachovány i po 30ti dnech vystavení podmínkám nízkého pH.

Kolony pro analýzu organických kyselin: účinnost kolon Acclaim Organic Acid

Obr. 2 – Retence, asymetrie píků a účinnost kolon Acclaim Organic Acid v průběhu 30ti dnů v podmínkách nízkého pH (pH=1).

Na obrázku 3 je vidět odolnost a reprodukovatelnost kolon Acclaim Organic Acid při pH=2,68, kolona zajišťuje maximální retenci důležitých alifatických organických kyselin i při dlouhodobém používání.

Kolony pro analýzu organických kyselin: kolona Acclaim Organic Acid

Obr. 3 – Kolona Acclaim Organic Acid zachovává rozlišení a retenci hydrofilních organických kyselin po dlouhodobém použití 100 % vodné mobilní fáze o nízkém pH.

Široké spektrum aplikací

Kolony Acclaim OA jsou vhodné pro analýzu malých hydrofilních organických kyselin, C1 až C7 alifatických kyselin, stejně jako hydrofilních aromatických kyselin. Kolony jsou využívány pro kontrolu kvality potravin, léčiv, pokovovacích lázní pro výrobu polovodičů, chemikálií a meziproduktů chemické výroby.

Klíčové aplikace:

 • Alifatické organické kyseliny
  • Pomerančový džus
  • Červené víno
  • Sportovní nápoje
  • Čerstvá citronová šťáva
  • Směsi pro výrobu šťáv
 • Organické kyseliny při výrobě léčiv
 • C1-C7 alifatické organické kyseliny
 • Kyselina akrylová a její oligomery
 • Kyselina salicylová
 • Kyselina hydroxyfenyloctová
 • Kyselina aryloctová
 • Benzenpolykarboxylové kyseliny
 • Některé aminokyseliny

Kolony Acclaim OA jsou kompatibilní jak se 100% vodnou mobilní fází, tak s organickými rozpouštědly. Je tedy možné použít různá rozpouštědla a jejich kombinace. Například pro analýzu C1 až C7 alifatických organických kyselin je na začátku použita vodná mobilní fáze s nízkým pH a následně je přidán acetonitril pro eluci organických kyselin s vyšší molekulovou hmotností, viz obrázek 4.

Kolony pro analýzu organických kyselin: separace C1 až C7 alifatických organických kyselin

Obr. 4 – Separace C1 až C7 alifatických organických kyselin na koloně Acclaim Organic Acid.

Kolony Acclaim OA je možné využít pro kontrolu kvality potravin, například pro stanovení organických kyselin v pomerančovém džusu (Obrázek 5) nebo v bílém víně (Obrázek 6).

Kolony pro analýzu organických kyselin: stanovení organických kyselin

Obr. 5 – Stanovení organických kyselin v pomerančovém džusu na koloně Acclaim Organic Acid.

Kolony pro analýzu organických kyselin: bílé víno

Obr. 6 – Stanovení organických kyselin v bílém víně na koloně Acclaim Organic Acid.

Obrázek 7 ukazuje možnost analýzy aminokyselin na koloně Acclaim OA za použití 40 mM pufru s pH=2,65 s UV detekcí.

Kolony pro analýzu organických kyselin: separace aminokyselin

Obr. 7 – Separace aminokyselin na koloně Accalim Organic Acid.

Dokumenty ke stažení: