Xplorer TX

O produktu

Přístroj pro stanovení celkového obsahu halogenidů a síry ve vzorcích pomocí coulometrické titrace. Je vhodný též pro měření Adsorbovatelných Organických Halogenidů AOX, Extrahovatelných Organických Halogenidů EOX po předúpravě vzorku.

Principem metody popsané v ISO normě pro stanovení organicky vázaných halogenidů a síry je spálení vzorku v peci při vysoké teplotě, zchlazení spalin a detekce halogenidů a síry coulometrickou titrací. Xplorer splňuje veškeré požadavky kladené normou.

Vzorek je spálen ve spalovací peci s možností nastavení optimální teploty. Spálení probíhá ve standartní nebo speciální křemenné turbotrubici, která zajišťuje dokonalé spálení vzorku. Na výstupu ze spalovací pece je umístěna pračka plynů s koncentrovanou H 2 SO 4 , která funguje jednak jako zařízení pro snížení teploty spalin a jednak odstraňuje všechny interferující substance a mechanické nečistoty. Zchlazené plyny postupují do konstrukčně unikátní chlazené titrační cely.

Přístroj je plně ovládán pomocí THEIS Windows Software Package. Tento intuitivní SW umožňuje kontrolu celého přístroje, umožňuje moderní zpravování a vyhodnocování naměřených dat. Jako nosný plyn se používá argon nebo helium. Druhým plynem, který podporuje dokonalou oxidaci vzorku je kyslík.

Xplorer lze použít nejen v oblasti analýz životního prostředí ale též v petrochemii, kdy lze coulometrickou titrací stanoví obsah chloru anebo síry v kapalných, pevných nebo plynných vzorcích.

Dávkovací moduly
  • Modul na pevné vzorky, modul se používá pro stanovení halogenidů a síry v pevných nebo viskozních vzorcích. Vzorky se vkládají do křemenných kelímků nebo oboustranných frit.
  • Modul pro nástřik kapaliny pomocí stříkačky – používaný pro nástřik kapaliny nebo plynu injekční stříkačkou.
  • Modul GLS je určen pro dávkování plynných vzorků a LPG. Jedná se o modul pro dávkování pomocí dávkovací smyčky.
Samplery
  • Newton - na pevné vzorky
  • Archie - na kapalné vzorky
  • GLS - na plynné vzorky
Předúprava vzorku pro stanovení AOX vsádkovým nebo kolonkovým způsobem XPREP
Součástí dodávky přístroje může být i zařízení pro zpracování vzorku na AOX a to budˇ vsádkový způsob, kdy se uhlí zachytává na křemenné fritě a celý proces se urychluje tlakem plynu nebo kolonkový způsob, kdy se analyzovaná voda s halogenidy přetlačuje přes trubičky s aktivním uhlím. Zde dochází k zachycení AOX a po následném vytlačení uhlí z trubičky se vzorek spálí stejně jako u vsádkového způsobu.