Rychlé, automatické a přesné stanovení těkavých látek v krvi pomocí plynové chromatografie s headspace nástřikem

31.5.2017

Stanovení obsahu alkoholů v krvi pomocí plynové chromatografie s headspace nástřikem a plamenově ionizačním detektorem (FID) je jeden z nejběžnějších testů ve forenzní oblasti. Představujeme Vám rychlý, automatický a reprodukovatelný způsob analýzy pomocí chromatografického systému sestávající ho se z Thermo Scientific autosampleru TriPlus™ 300 Headspace a Thermo Scientific plynového chromatografu TRACE™ 1310 se softwarem Chromeleon™ CDS.

Systém je vybavený dvěma plamenově ionizačními detektory (FID) a jedním SSL injektorem s headspace linerem a dvěma kapilárními kolonami (1) Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC 1 (30 m x 0,32 mm x 1,8 μl ) a (2) TraceGOLD™ TG-ALC 2 (30 m x 0,32 mm x 1,2 μl ). Obě kapilární kolony jsou spojeny s SSL injektorem pomocí press tight konektoru ve tvaru Y a 5m x 0,32 mm deaktivovanou předkolonu. Po optimalizaci analytických podmínek pomocí standardizované směsi alkoholů v krvi (Restek™blood alcohol mix resolution standard) společně s n-propanolem jako vnitřním standardem (Obr. 2) byly získány kalibrační křivky pro methanol, ethanol, isopropanol a aceton (nejběžnějšími analyty při stanovení alkoholů v krvi) jak s vnitřním standardem (n-propanol) tak i bez něj s excelentní linearitou (příklad viz Obr. 3) a opakovatelností (Tab. 1).

autosampler a plynový chromatograf TRACE™ 1310

Obr. 1: TriPlus™ 300 Headspace autosampler a plynový chromatograf TRACE™ 1310

Rozdělení standardní směsi alkoholů pomocí plynové chromatografie

Obr. 2: Rozdělení standardní směsi alkoholů (Restek) s vnitřním standardem (n-propanol) 0,1 g/dl na koloně 1 (TraceGOLD™ TG-ALC 1) – nahoře – a koloně 2 (TraceGOLD™ TG-ALC 2) – dole.

Plynová chromatografie: kalibrační křivky pro methanol a ethanol

Obr. 3: Příklad kalibračních křivek pro methanol a ethanol.

Alkohol  RSD% 
Methanol  0,78 
Ethanol  0,75 
n-Propanol  0,85 

Tabulka 1: Plocha RSD% pro alkoholy ve 20 po sobě jdoucích nástřicích.

Pro analýzu reálných vzorků je třeba převést 1 ml biologického vzorku do 20 ml headspace vialky, přidat 120 μl (0,1 g/dl) n-propanolu jako vnitřního standardu, uzavřít vialku a promíchat. Konfigurace TriPlus 300 Headspace autosampleru a TRACE 1310 GC je pak velice komfortní díky dotykovému displeji či softwaru Chromeleon CDS. (Tab. 2).

Takto vyladěný systém se stal spolehlivým automatickým řešením pro analýzu obsahu alkoholů v krevních vzorcích. Autosampler na 120 vzorků s možností inkubovat 18 vzorků naráz dále garantuje vynikající propustnost, nepočítaje v to možnost použít vzorky značené barkódem. Inertnost a vysoká teplotní kapacita systému eliminuje přenos vzorku, což vede ke konzistentním výsledkům. A v neposlední řadě Chromeleon CDS umožňuje – na uživatelsky velice příjemné bázi – celý systém řídit, regulovat a vyhodnocovat.

TriPlus 300 Headspace
Ekvilibrace vzorků 15 min za třepání
Teplota pece 70 °C
Teplota rozdělovače 70 °C
Teplota kapilár 105 °C
Tlakování Zapnuto, tlak 1 bar, ekvilibrační čas 0,2 min
Dávkovací smyčka Zapnuto „Pressure“, tlak 1 bar, ekvilibrační čas 0,1 min
Objem dávkovací smyčky 1 ml
Mód injektoru standard
Doba nástřiku 0,5 min
Promývání kapilár po nástřiku 1 min při 80 ml/min
Promývání dávkovací smyčky 1 min při 100 ml/min
TRACE 1310
Separace Izotermická, 40 °C, 4 min
SSL 150 °C, split mód
Split mód Ano, při průtoku 200 ml/min a rozdělovacím poměru 20:1
Nosný plyn He při průtoku 10 ml/min
Teplota FID 300 °C

Tabulka 2. Konfigurace autosampleru TriPlus 300 Headspace a GC TRACE 1310

S výše uvedeným chromatografickým systémem Thermo Scientific a dalšími produkty vás rádi osobně seznámíme na našem stánku na veletrhu LABOREXPO ve dnech 20.–21.9.2017 v Kongresovém centru Praha.

Původní článek naleznete ke stažení zde.