Spektrometr Gallery

O produktu

Nejnovějším hitem v laboratoři vod a nápojů je v poslední době automatický spektrometr GALLERY od firmy Thermo Fisher Scientific, který je schopen nahradit práci několika laboratorních pracovníků. Robotický spektrometr Gallery a Gallery Plus je přístroj pro zautomatizování rutinních analýz v oblasti vod a nápojů. Tento diskrétní přístroj dávkuje do vzorku reagencie, inkubuje, měří absorbanci a vyhodnocuje dle automaticky naměřené kalibrační křivky. Přístroj je schopen též vzorek předředit anebo doředit, pokud se absorbance vzorku pohybuje mimo nastavenou kalibrační křivku. Pro měření využívá plastové mikrokyvety.

Pracuje ve VIS oblasti a umožňuje výrazně zjednodušit tato stanovení:

V oblasti analýzy vod:

  • Al, Ca, Cu, Fe+2, Cr+6, Fe, Mg, Mn, Mo, Zn, B, Br-, Cl-, F-, volné a celkové CN-, P, Si, CHSKCr, tvrdost, alkalita, N v NO2-, NO3-, NH3, NH4+, Kjeldahl,SO4-2, SO3-2 , fenoly, močovinu, pH a vodivost.

V oblasti nápojů:

  • kyseliny: celkové a těkavé, vinná, šťavelová, L a D jablečná, L a D mléčná, D isocitronová a citronová, octová, askorbová, asparagová, ß-Hydroxymáselná, mravenčí, glukonová
  • cukry: glukoza, fruktóza, sacharóza, laktoza a galaktoza a jejich kombinace, Acetaldehyd, glycerol, etanol, hydroxymethylfurfural, asparagin, cholesterol, Diasetate/Amylaza, DON (Vomitoxin), FAN, hesperidin, hydroxyprolin, SO2 volný a vázaný, D-Sorbitol / Xylitol, barva vína a ostatních nápojů, včetně všech parametrů vod

Pro analýzu piv je připravena jedinečná varianta, provádějící tato stanovení:

  • všechna výše uvedená stanovení a dále: NOPA, ß-glukan, hořkost

U některých stanovení je však zapotřebí provést předúpravu vzorku. Jedná se o otevřený systém, laboratoř může do přístroje vložit i metodu vyvinutou vlastními silami.

Spektrometr - automat se samplarem

Proti klasickým metodám má však několik podstatných výhod. Jedná se o automat se samplerem, který automaticky provádí jednoho stanovení bez intervence laboranta. Na trhu je několik variant přístroje, které se liší v kapacitě stanovení. Tyto počty se pohybují v rozmezí 100 – 600 vzorků za hodinu.

Jeho obrovskou výhodou je minimální spotřeba vzorku a s tím je spojena i minimální spotřeba reagencií a vybarvovacích činidel. Přístroj bere k analýze 100 – 250 µl vzorku a tudíž i spotřeba dalších činidel se pohybuje v desítkách mikrolitrů.

Nezanedbatelnou předností je i použití jednorázových plastových kyvet, díky tomu nemůže dojít ke vzájemné kontaminaci stanovení.

Většina laboratoří nezná koncentrace jednotlivých polutantů ve vzorku, proto je pro ně neocenitelná i další možnost přístroje a to je dodatečné ředění vzorku, který se dostal mimo rozsah metody. Pokud známe jeho koncentraci a je vyšší než naše kalibrační křivka, provede přístroj na náš podnět i naředění vzorku před analýzou.

Srdcem přístroje je spektrometr s filtry, které vymezují přesnou vlnovou délku vhodnou pro jednotlivá stanovení.