Diskrétní spektrometr Gallery Plus

17.5.2016
Automatický spektrometr

Obr. 1 – Automatický spektrometr Gallery a Gallery Plus

Již několik let se dobře zabydluje na českém trhu automatický spektrometr Gallery a Gallery Plus. Jedná se o stolní systém, který významným způsobem zjednodušuje základní analýzy v laboratoři. Je vhodný především pro potraviny, nápoje, vodu a další kontroly v životním prostředí. Používá se pro vysoce specifická kolorimetrická, enzymatická a elektrochemická stanovení.

Tento spektrometr provádí několik testů simultánně s velikou variabilitou a možností optimalizovat metody za pomoci různých reagencií. Na rozdíl od starší verze s názvem Aquakem umožňuje Gallery provádět nejen fotometrická, ale také elektrochemická měření, jako je sledování pH a vodivosti. Široká variantnost optimalizovaného systému reagencií a aplikací umožňuje použít tyto přístroje při analýzách:

 • pitných, odpadních, povrchových a podzemních vod
 • výluhů zemin nebo vodných extraktů
 • vína, džusu, piva, mléka, medu a bramborových ingrediencí v surových materiálech a finálních produktech
 • sledovat fermentační nebo enzymatické procesy
 • provádět hygienickou kontrolu
 • další sledování dle požadavků uživatele

Obrovskou výhodou tohoto systému je jeho plná automatizovatelnost. Uživatel zadá označení vzorku, typy stanovení, která mají být provedena, dodá přístroji potřebné reagencie pro jednotlivá stanovení a odstartuje proces. Přístroj automaticky provede dávkování vzorku i jednotlivých reagencií, nastaví potřebný inkubační čas a proměří vzorek při správné vlnové délce.

Další nezanedbatelnou předností tohoto sytému je automatické zpracování kalibrační křivky a v případě nutnosti i automatické naředění vzorku.

pozicová kyveta

Obr. 2 – 10 pozicová kyveta

Za nespornou výhodu tohoto systému lze považovat i to, že přístroj bere k analýze minimální množství vzorku (v rozmezí od 2 do 120 μl), čemuž odpovídá i minimální spotřeba reagencií (opět v malém objemu 2–240 μl). Tím se velmi významně snižují náklady na jedno stanovení. A určitě významnou výhodou tohoto přístroje je použití jednorázových kyvet, čímž je zabráněno možné cross kontaminaci analýzy.

Seznam stanovení, které lze na spektrometru provádět


V analýze potravin, nápojů a bioprocesních aplikací je to:
 • acetaldehyd, asparagin, cholesterol, etanol, glycerol, hesperidin, hydroxymethylfurfural, hydroxyprolin, Diasetat/Amylaza
 • kyselina octová, askorbová, aspartová, ß-hydroxymáselná, citronová a D-iso-citronová, mravenčí, glukonová, D- a L-mléčná, D- a L- jablečná, šťavelová, vinná, celkový obsah kyselin
 • cukry: laktóza, galaktóza, D-Fruktóza, D-glukóza, sacharóza, samostatně nebo kombinace, D-Sorbitol / Xylitol
 • hořčík, amoniak, vápník, chlorid, měď, železo, dusičnan, SO2 volný a vázaný, pH
 • DON (Vomitoxin), FAN, celkové fenoly, močovina a těkavé látky
Při výrobě piva bývají důležité tyto parametry:
 • hořké látky, alfa amino dusík, beta glukany, proteiny,
 • kyseliny: octová, citronová, mléčná, jablečná, šťavelová, celkový obsah kyselin, barva,
 • dále pak některé kovy, pH a vodivost
Při analýze vod a výluhů se nejvíce stanovují tyto parametry:
 • alkalita, tvrdost, chloridy, sírany, fosforečnany, amonné ionty, dusitany, dusičnany, hliník, mangan, železo dvoumocné i celkové fluoridy a bromidy.

Zajímavý ale může být i údaj o koncentraci bóru, vápníku, mědi, hořčíku, molybdenu, křemíku, zinku a po předúpravě vzorku též TOC, celkové kyanidy, thiokyanidy a celkové fenoly.

Diskrétní spektrometr Gallery Plus – ovládání

Obr. 3 – Dotykové ovládání software