DVS Vacuum

O produktu

DVS Vacuum je duální gravimetrický sorpční analyzátor pro studium sorpce vodních nebo organických par a plynů (CO2 , N2, NH3, H2S, argon).

Tento systém umožňuje stanovení fyzisorpce in situ v širokém rozsahu teplot a při různých tlacích. Měřena je sorpce a desorpce za dynamických i statických podmínek (izotermie a izobarie). Přístroj stanovuje kinetiku sorpce v reálném čase a umožňuje pracovat s celou řadou molekul i při velmi nízkých parciálních tlacích. Experimenty zahrnují možnost měření kompetitivní či duální koadsorpce dvou různých plynů, dvou par rozpouštědel nebo plynu a organického rozpouštědla. Tento systém lze rozšířit o možnost měření měrného povrchu (BET), sorpčních tepel, difúzních koeficientů a celé řady dalších parametrů. Systém umožňuje rychlé měření dynamiky sorpce a desorpce na pevných látkách a vyznačuje se velice rychlou a přesnou kontrolou teploty a vlhkosti. Lze vybavit systémem pro vysušení a odplynění vzorku (až 400 °C, vysoké vakuum), barevnou videokamerou s optickým zvětšením až 200x pro měření změn ve struktuře vzorku v průběhu procesu sorpce či měřením propustnosti/permeability tenkých filmů pomocí Paynovy difúzní cely (současná difúze dvou rozpouštědel přes tenký film).

  • Teplotní rozsah: 20-70 °C
  • Rozsah relativní vlhkosti: 0-98 % RH
  • Vysoké vakuum

Odkaz: www.surfacemeasurementsystems.com