LABORATORNÍ LYOFILIZACE NEJEN PŘI KONTROLE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Snad nebude příliš troufalé tvrzení, že v dnešní době se už s lyofilizací setkal prakticky každý. Kde? Například s překvapivě chutným lyofilizovaným ovocem. Tato triviální zkušenost nesporně svědčí o faktu, že lyofilizace doznala za poslední roky velkého technického rozvoje a především dostupnosti. Cílem tohoto článku je ukázat, jakým může být lyofilizace přínosem v běžné laboratoři, a to i se zaměřením na analýzu a zpracování vzorků při monitoringu životního prostředí.

Základní benefity lyofilizace

Co je to lyofilizace? Jde především o techniku, která velmi precizně a šetrně zbavuje zpracovávaný materiál prakticky všech kapalných složek (nejčastěji vody, a proto tedy budeme dále uvádět už jen vodu) a při vhodném nastavení procesních parametrů dokonce i krystalicky vázanou vodu. Hlavním fyzikálním činitelem při lyofilizaci je sublimace vody po předchozím zamražení. V dnešní vyspělé instrumentaci je tento proces dále podpořen různými stupni vakua a IR zahříváním. Naprosto podstatné je, že k přeměně pevné fáze na fázi plynnou dochází, aniž by voda procházela přes fázi kapaliny, kdy by mohlo dojít k poškození nebo dokonce znehodnocení původního materiálu (vyšší teploty, rázovitá expanze vzniklých par apod.). 

Během procesu lyofilizace může ztratit vysoušený materiál více než 99,9% veškeré původní vody, přičemž při vhodném nastavení procesních parametrů se jedná i o odstranění vody vázané – krystalové. Lyofilizace má několik zásadních benefitů. Prvním, který ji odlišuje od ostatních dehydratačních technik je, že dehydratace probíhá na zmrazeném, a tedy chemicky méně aktivním produktu. Druhým je přítomnost vakua, které minimalizuje účinky případné oxidace u materiálů senzitivních na působení vzdušného kyslíku. Třetí významný benefit přináší nízká teplota, která významným způsobem přispívá k potlačení případných termo-degradačních procesů v sušeném materiálu. Všechny tyto benefity přispívají k výrazně narůstající oblibě lyofilizace v mnoha laboratořích, které zpracovávají nestabilní a citlivé materiály zejména biologického nebo organického původu (vzorky zemin, tkání, enzymy, DNA apod.). 

Nelze opomenout, že lyofilizované materiály si ve velké míře zachová-vají svou strukturu a po přidání vhodného množství rozpouštědla (obvykle vody) získají svou původní morfologii (například buněčné materiály apod.). Lyofilizace tak šetří materiál i před strukturními degra­dacemi. Nezřídka je nutné vzorky také archivovat a jelikož při lyofilizaci dojde k odstranění naprosté většiny vody, je pak vzorek dobře ošetřen proti mikrobiálnímu růstu a chemickému rozkladu. V řadě případů je také potřeba lyofilizovaný materiál dál analyzovat a jelikož led velmi dobře sublimuje, lze při vhodném nastavení para-metrů sublimace ostatní těkavé složky v původním materiálu z velké míry zachovat. S výhodou se tato skutečnost využívá nejen u potravin, ale také i u enviromentálních vzorků (půdy, kaly apod.).

Není bez zajímavosti, že výhody lyofilizace byly známé už ve starověku. Např. peruánští Inkové v Andách tak zvyšovali trvanlivost svých zásob potravin. Potraviny ukládali na vrcholky Machu Picchu, kde je nízká teplota zamrazila a nižší atmosférický tlak vedl vlastně k pomalému lyofilizačnímu procesu a odstranění vody z těchto potravin.

Aplikace lyofilizace 

V současné době má lyofilizace velmi široké uplatnění. Dominantní po­stavení má stále potravinářský a farmaceutický výzkum, vývoj a průmysl. Je to dáno jednak historicky a dále pak i principiálními důvody – pracuje se prakticky bezvýhradně s chemicky a tepelně citlivými materiály. V neposlední řadě hrají roli i důvody čistě ekonomické, jako je potřeba prodloužení doby exspirace u potravin, léčiv apod. 

Kromě těchto dvou dominantních oborů postupně přibývá využití lyofilizace i v dalších oborech, kde velmi efektivně pomáhá předpřipravit celou řadu vzorků pro další zpracování, analýzy a následně i archivaci. Příkladem jsou třeba různé vzorky v rámci kontrolního monitoringu životního prostředí nebo hydrogeologických studiích v krajině. Vzorky k monitoringu životního prostředí se odebírají ze vzduchu, vody, půdy a nesčetných sedimentů nebo z vegetace a z potravin. Současně rozvíjející se environmentální banka shromažďuje, uchovává a analyzuje ohromné množství reprezentativních vzorků. Takové vzorky jsou analyzovány na extrémně širokou škálu složek a je potřeba, aby se bylo možné v případě potřeby k analýzám vrátit nebo některé analýzy i doplnit. Lyofilizace se stává při přípravě těchto vzorků důležitým hráčem. Je nutné zdůraznit, že většina analytických metod je vhodná pouze pro zkoumání malých množství vzorků, i když jsou velmi často z terénu dostupné vzorky rela­tivně velké. V mnoha případech se vyplatí lyofilizovat výchozí materiál a následně dílčím způsobem jej extrahovat pro elementární či jinou analýzu. Ke zbytku materiálu se pak lze kdykoliv opakovaně vrátit. Změny látek, které mají být stanoveny (např., těžké kovy, PCB, PAC a dioxiny), jsou takto minimalizovány. U mnoha vzorků z životního prostředí je také nutné stanovit obsah vody ve vzorku, který je dán rozdílem hmotnosti mezi čerstvou hmotou a sušinou (lyofilizovanou). Hmotnost sušiny se stanoví ze zbytku vzorku po někdy i několikadenní lyofilizaci. To současně, jak bylo řečeno už výše, umožňuje dlouhodobé skladování vysušených vzorků, aniž by došlo ke strukturní změně nebo ztrátě jiných, např. chemických vlastností vzorku. 

Přibývá využití lyofilizace i v dalších oblastech jako je například restaurování starých knihtisků a obrazů poškozených vlhkostí (takto byly například ošetřovány vzácné knihy z pražských archivů postižené povodní v roce 2002). Je možné vyjmenovat mnoho dalších příkladů použití lyofilizace, které zahrnují tvorbu mikrobiálních a tkáňových databank, konzervace tkání a bakteriálních kultur apod.

V tab. 1 je uvedeno stručné shrnutí aktuálního aplikačního využití lyofilizace.

Tab. 1: Shrnutí aplikačních oblastí lyofilizace Tabulka%201.JPG

Základní principy instrumentace 

Instrumentace umožňující úspěšné provedení lyofilizace (v jakémkoliv měřítku) musí respektovat fázové stavy odstraňovaného rozpouštědla (vody). Na příkladu fázového digramu vody (obr. 1) je jasně patrné v jakých hodnotách teplot a tlaků je se možné pohybovat, aby nastala právě sublimace – tedy přechod mezi pevnou (led) a plynnou fází vody (rozpouštědla).

Obr%C3%A1zek1.png
Obrázek 1: Fázový digram vody

Fázový digram vody (rozpouštědla) jednoznačně předurčuje tři základní lyofilizační kroky, které jsou schematicky vyznačeny písmeny A, B, C, D na obr. 1. Popis těchto tří lyofilizačních kroků (fází) je uveden v tab. 2.

Tabulka 2: Tři základní fáze lyofilizace

 Tabulka%202%20Lyofilizace.JPG

Je naprosto běžné, že dnešní lyofilizátory umožňují velmi precizně monitorovat tyto tři jednotlivé fáze lyozilizace s možností měnit fyzikální parametry zmíněných lyofilizačních kroků tak, aby se dosáhlo žádaného výsledku podle typu vzorku.

Příklad takového záznamu lyofilizačního procesu (lyofilizátor společ­nosti CHRIST) je uveden na obr. 2.

Obr%C3%A1zek%202.jpg
Obr. 2: Záznam fyzikálních hodnost během lyofilizace na zařízení CHRIST (Germany)

Příklady instrumentace (CHRIST)

V dnešní době je lyofilizace instrumentována stejně jako celá řada jiných fyzikálně-chemických technologických procesů do tří obvyklých měřítek:

  • Laboratorní měřítko
  • Pilotní měřítko
  • Výrobní měřítko

4.1 Laboratorní měřítko

Hlavním znakem laboratorního měřítka je práce s malým množstvím vzorků (jednotky g až dolní jednotky kg roztoků či suspenzí) s možností pohotových změn fyzikálních parametrů v průběhu vlastní lyofilizace. Je možné pracovat se všemi laboratorně obvyklými nádobami (baňky, petriho misky, vialky apod.). Tato zařízení jsou tedy velmi flexibilní. Laboratorní lyofilizátory se výborně hodí pro práci v oblasti základního výzkumu a všude tam, kde je potřeba spíše nahodile lyofilizovat velké množství různých typů menších vzorků. S výhodou tyto lyofilizátory používají vědečtí pracovníci základního výzku (chemici, biologové, mikrobiologové apod.) a čím dál častěji kontrolní státní či soukromé laboratoře zaměřené na životní prostředí. Na obr. 3 je uveden typický laboratorní lyofilizátor CHRIST.

Laboratorn%C3%AD%20lyofiliz%C3%A1tor%20A
Obr. 3: Laboratorní lyofilizátor Alpha 2-4 LSCbasic společnosti CHRIST (Německo)

4.2 Pilotní měřítko

Lyofilizátory pilotního měřítka zpracovávají středně velké množstvím vzorků (jednotky až desítky kg roztoků či suspenzí) s možností změn fy­zikálních parametrů v průběhu vlastní lyofilizace. Většinou už ale pracují s vialkami, přičemž mohou být uzpůsobeny i na ostatní běžné nádoby jako lyofilizátory laboratorního měřítka (baňky, petriho misky apod.). Sledování fyzikálních parametrů lyofilizace je u pilotních lyofilizátorů sofistikovanější než u laboratorních a lze tak lépe optimalizovat lyofili­zační proces pro případný přechod na výrobní měřítko. Není výjimkou též možnost měření teploty přímo v samotných vzorcích a sledovat tak jednotlivé fázové přechody probíhající v samotném lyofilizovaném materiálu.

V dnešní době lze toto řešit unikátním bezdrátovým systémem, např. WTMplus vyvinutý společností CHRIST. Obr. 5 znázorňuje bez­drátové teplotní čidlo umístěné do vialek. Výjimkou není též rozšíření i o možnost vážení vzorků (obr. 6) či dalších pomocných instrumen­tálních technik v podobě různých spektroskopických metod, které dále umožňují monitorovat děje ve zpracovávaném materiálu. Samozřejmostí také je, že pilotní stroje umožňují jít do většího rozsahu základních fyzikál­ních hodnot během lyofilizace (nižší teploty, hlubší vakuum) a jsou také lépe uzpůsobeny na práci i s nevodnými rozpouštědly. Jistě nepřekvapí i kvalifikace IQ/OQ a provedení do čistých prostor. Pilotní stroje jsou obvykle využívány ve výrobních podnicích pro účely malovýroby nebo optimalizace přechodu na velkou výrobu. Na obr. 4 je uveden typický pilotní lyofilizátor CHRIST.

4-5-6.png

4.3 Výrobní měřítko

Z důvodu zaměření tohoto článku budou výrobní lyofilizátory uvedeny okrajově. Výrobní lyofilizátory jsou již uzpůsobeny na opakované zpracovávání velkého množství vzorků (stovky kg roztoků či suspenzí). Nejčastěji pracují s velkým množstvím vialek (farmaceutické výroby), ale jelikož se vždy jedná o systémy stavěné na míru uživateli, lze pak lyofilizovat i z jiných nádob a formátů vzorků. V celku se vždy jedná o stavebnicový systém, kdy je myšleno i na případné budoucí změny. U výrobních lyofilizátorů jsou samozřejmostí veškeré další vlastnosti, které již měly lyofilizátory pilotní a taktéž soulad s dalšími standardy farmaceutických a potravinářských výrob a tedy i práce ve sterilním prostředí a návazné technologie umožňující pravidelnou sterilizaci vlastního zařízení. Jeden z možných výrobních lyofilizátorů společnosti CHRIST je zobrazen na obr. 7.

U výrobních lyofilizátorů společnosti CHRIST jsou též další rozšiřující technologie v podobě automatických podavačů vzorků apod. Ukázka výrobního lyofilizátoru s automatickým podáváním a odběrem vzorků je na obr. 8.

7%20a%208.png

U všech lyofilizátorů společnosti CHRIST je standardem precisní řídící software. Jako příklad lze uvést software LPCplus SCADA System, který poskytuje uživatelsky přívětivé a intuitivní rozhraní pro řízení veškerých procesů a systémů lyofilizátorů. Též nad rámec tématu toho­to článku stojí za uvedení, že software LPCplus byl vyvinut v souladu s ustanoveními předpisu 21 CFR část 11 amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), pokud jde o data uložená v elektronické podobě a elektronické podpisy.

Závěr

Obliba lyofilizace má narůstající tendenci, a to díky globálně zvyšují­címu se tlaku na kontrolu stavu životního prostředí, na životnost a na efektivitu dalšího zpracování mnoha materiálů. Dnes už je pevným faktem, že své místo má lyofilizace ve farmacii a potravinářství. Ještě před nedávnem překvapivou, ale dnes již velmi častou oblastí, je i umění a zejména restaurace uměleckých předmětů. Ruku v ruce s rozvojem analytické chemie a nárustem legislativních požadavků lyofilizace po­máhá při předpřípravě a archivaci celé řady typů vzorků. Lyofilizace se také postupně stává neodmyslitelným pomocníkem zcela moderních disciplín, jako je nanotechnologie, kde například pomáhá připravovat a zachovávat nanostrukturní materiály.

Dobrou zprávou je, že zejména laboratorní lyofilizátory jsou i přes značnou technickou vyspělost finančně dostupné pro celou řadu běž­ných laboratoří různých velikostí. Do budoucna lze tedy očekávat, že se využití lyofilizace bude rozrůstat a možná bude jednou tento proces i součástí každodenního života nejen u odborné veřejnosti.

Literatura

[1] Veřejně dostupné a interní materiály společnosti Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH
[2] Nail, Steven L., et al. "Fundamentals of freeze-drying." Development and manufacture of protein pharmaceuticals (2002): 281-360.
[3] García, JL Luque, and MD Luque de Castro. „Acceleration and automation of solid sample treatment“. Elsevier, (2002).

Pro více informací kontaktujte Davida Petráše: petras@pragolab.cz.