Kolona Accucore Biphenyl

11.05.2019

Novinka z řady Accucore, HPLC kolon s technologií pevného jádra, které díky částicím s pevným centrálním jádrem a porézním povrchem dosahuje excelentních výsledků.

Kolony s fází C18 obecně nabízejí možnost bezproblémové separace celé řady analytů. Nicméně existují situace, kdy je pro separaci aromatických a středně polárních látek vyžadována alternativní chemie kolony. Chemie kolon Accucore Biphenyl nabízí komplementární selektivitu k chemii C18 kolon a schopnost separovat izomerní sloučeniny jako jsou návykové látky a steroidy.

Kolona Thermo Scientific Accucore Biphenyl je založená na technologii pevného jádra a díky optimalizovanému procesu plnění nabízí vynikající robustnost v různých matricích. Tyto kolony poskytují rychlé separace s vysokým rozlišením bez zvýšeného zpětného tlaku a optimální separace v methanolovém gradientu

  • Kompatibilita se 100% vodnou mobilní fází
  • Nižší protitlaky (bez nutnosti UHPLC)
  • Mimořádná stabilita kolony po celou dobu životnosti
  • Vynikající reprodukovatelnost mezi jednotlivými šaržemi
  • Robustní kolona pro různé druhy matric

Obr. 1: Analýza běžných léků proti bolesti (opioidy) na koloně Accucore Biphenyl 2,1x50 mm

Obr. 1 – Analýza běžných léků proti bolesti (opioidy) na koloně Accucore Biphenyl 2,1x50 mm

Ve srovnání s kolonami s C18 a aQ fází, kolona Accucore Biphenyl zadržuje steroidy lépe, to napomáhá analýze strukturních izomerů a analytů ze složitých matric. To umožňuje separovat látky matrice před vstupem do  hmotnostního spektrometru a minimalizovat interference způsobené ionty z pozadí.

Obr. 2: Porovnání separace skupiny steroidů na koloně Accucore Biphenyl (výše) a Accucore C18 (níže), které ukazuje zlepšené retenční vlastnosti bifenylové kolony ve srovnání s tradiční kolonou C18

Obr. 2 – Porovnání separace skupiny steroidů na koloně Accucore Biphenyl (výše) a Accucore C18 (níže), které ukazuje zlepšené retenční vlastnosti bifenylové kolony ve srovnání s tradiční kolonou C18

Spolu se zvýšenou retencí steroidních sloučenin vykazuje kolona Accucore Biphenyl rozdíly v pořadí eluce sloučenin a zvýšené rozlišení mezi klíčovými dvojicemi izomerů. Tato ortogonální selektivita je účinným nástrojem pro stanovení společně eluujících látek, jako například izobarických sloučenin.

Obr. 3: Separace strukturních izomerů 21-deoxykortisolu, 11-deoxykortisolu a kortikosteronu na koloně Accucore Biphenyl (vlevo) a koloně Accucore C18 (vpravo). Všechny sloučeniny mají molární hmotnost 346,467 g/mol, kolona Accucore Biphenyl vykazuje zvýšené rozlišení a změnu selektivity v porovnání s kolonou Accucore C18

Obr. 3 – Separace strukturních izomerů 21-deoxykortisolu, 11-deoxykortisolu a kortikosteronu na koloně Accucore Biphenyl (vlevo) a koloně Accucore C18 (vpravo). Všechny sloučeniny mají molární hmotnost 346,467 g/mol, kolona Accucore Biphenyl vykazuje zvýšené rozlišení a změnu selektivity v porovnání s kolonou Accucore C18

Ke stažení: